Om Järnvägshuset

Järnvägshuset är ett konsultföretag som är specialiserat på trafiksäkerhet och administration för trafikverksamheter på spår. Det kan till exempel vara frågan om utveckling och revison av säkerhetsstyrningssystem, det kan gälla olycksutredningar och riskanalyser och det kan gälla råd och bistånd vid kontakter med myndigheter vid ärenden som berör tillstånd och godkännanden. Järnvägshuset kan vidare bistå med hjälp vid trafikupphandlingar och trafikplanering.

Företaget ägs av Bengt Hultin som är expert på säkerhetsstyrningssystem och trafikregler, nationella såväl som europeiska. Bengt har lång erfarenhet av trafik- och fordonsfrågor för såväl konventionella system som för ERTMS. Han har även arbetat med tillstånds- och godkännandeärenden och deltagit i olycksutredningar.

Järnvägshuset anlitar vid behov andra experter inom olika områden.

  • utveckling och revision av säkerhetsstyrningssystem
  • olycksutredningar och riskanalyser
  • råd och bistånd vid kontakter med myndigheter
  • trafikupphandlingartillstånd och godkännandeärenden
För mer information: Kontakta oss!

Järnvägshuset_2016
© Järnvägshuset AB