Säkerhetsstyrningssystem och säkerhetsordning

Säkert för järnvägen

Verksamheten hos ett järnvägsföretag eller en förvaltare av järnvägsinfrastruktur ska omfattas av ett säkerhetsstyrningssystem. Detta system utgörs av den organisation som finns och de rutiner som används för att trygga en säker verksamhet.

Säkerhetsstyrningssystemet ska vara dokumenterat och grundat på en säkerhetspolitik som är beslutad av företagets ledning. Denna säkerhetspolitik ska vara väl känd av den personal som är berörd. Säkerhetsstyrningssystemet skall säkerställa en kontinuerlig förbättring.

Säkerhetsstyrning_Järnvägshuset

Innehåll säkerhetsstyrningssystem:

  • Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter
  • Hur berörd personal görs delaktig i säkerhetsarbetet
  • Hur man säkerställer att berörd personal är lämpliga och har rätt kompetens
  • Handlingsplaner som visar hur uppsatta mål ska uppnås
  • Rutiner för hur man uppfyller befintliga nya och ändrade normer och föreskrifter
  • Rutiner för riskhantering
  • Rutiner för hantering av olyckor och tillbud
  • Rutiner för kommunikation med andra som verkar på samma järnvägsnät mm

Säkethetsstyrning_Järnvägshuset

Transportstyrelsens föreskrifter och krav

Allmänna krav finns i TSFS 2015:34 Transportstyrelsens föreskrift hänvisar i sin tur till EU-förordning 1158/2010 där de detaljerade bestämmelserna finns.

Säkerhetsordning för tunnelbana och spårväg

De krav på som finns ett säkerhetsstyrningssystem för järnväg motsvaras vid en tunnelbana och spårväg av krav på en säkerhetsordning. Till säkerhetsordningen ska höra regler om internkontroll. Kraven är annorlunda formulerade men är i stora drag samma som för järnväg.

Järnvägshusets tjänster

Järnvägshuset kan hjälpa dig med att ta fram ett säkerhetsstyrningssystem eller att uppdatera ditt säkerhetsstyrningssystem så att det blir ett stöd för verksamheten.

Järnvägshuset kan också stå tilltjänst med att revidera säkerhetsstyrningssystemet.

KONTAKTA OSS

© Järnvägshuset AB